วันศุกร์, เมษายน 04, 2551

เสวนาเรื่อง "จิตวิญญาณแบบทิเบตกับการดูแลผู้ป่วย"

การเสวนาเรื่อง "จิตวิญญาณแบบทิเบตกับการดูแลผู้ป่วย"

หอประชุม โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25มษายน 2551

จัดโดยกลุ่มมูลนิธิพันดาราสุรินทร์และกลุ่มสนทนาพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์พันดารา มูลนิธิพันดารา และชมรมพุทธศาสตร์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์

ชาวทิเบตสอนให้เราไม่เพียงแต่รักเพื่อนมนุษย์แต่ยังสอนให้เรารักสัตว์ทั้งหลาย แม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆ เช่น มด หรือแมลง และสัตว์โลกจากภพภูมิอื่น

ปัญญาของพวกเขานำเราไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับความตาย
ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตอยู่เราได้อะไรบ้างจากจิตวิญญาณแบบทิเบต เราจะนำจิตวิญญาณแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร โดยเฉพาะเมื่อเราดูแลและให้การรักษาผู้ป่วย เราควรจะมองมะเร็งอย่างไร ทำอย่างไรผู้ป่วยจึงจะอยู่กับมะเร็งและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอย่างศานติและ
อย่างผู้ปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล และอารมณ์บ่อนทำลาย

กำหนดการ

13.00-16.00 การเสวนาเรื่อง "จิตวิญญาณแบบทิเบตกับการดูแลผู้ป่วย"

13.00-13.10 กล่าวนำและแนะนำวิทยากร โดย นพ. บัณฑิต ธนบุญสมบัติ (ประธานกลุ่มพันดาราสุรินทร์)

13.10-14.00 บรรยายเรื่อง จิตวิญญาณแบบทิเบตกับการให้กำลังใจและความรักแก่ผู้

ป่วยโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (ประธานมูลนิธิพันดารา)

14.00-14.30 บรรยายเรื่อง "อยู่กับมะเร็งอย่างศานติ" โดย คุณ วรวรรณา เพ็ชรกิจ

( ผู้ประสานงานมูลนิธิพันดาราและนิสิตดุษฎีบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

14.30-15.00 การบรรยายประกอบการสาธิต "วัชระกับระฆัง: การประสานระหว่างอุบาย

กับปัญญาโดยคุณมิว เยินเต็น ทงเทรอ (Mr. Meu Yontan Tongdrol) ผู้ประสานงานโครงการชาวทิเบต มูลนิธิพันดารา

15.00-15.30 รู้จักพระแม่ตารา พระโพธิสัตว์ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งมูลนิธิพันดารา (ฉายภาพยนตร์ประกอบ)

15.30-16.00 การแสดงนาฏศิลป์ตันตระ 'พระพุทธเจ้าแห่งการบำบัดรักษาและการมีอายุยืนยาว" โดยคุณธนพล วิรุฬหกุล (ศิลปินและกลุ่ม Open Space)

16.00 ปิดการประชุม

การเดินทางไปสุรินทร์ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการไปเสวนาและเยี่ยมกลุ่มมูลนิธิพันดาราสุรินทร์แล้ว ยังเป็นการเดินทางไปกราบพระที่วัดบูรพาราม (วัดหลวงปู่ดุลย์)และเยี่ยมชมสถานที่ทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัด ผู้สนใจเดินทางไปด้วย กรุณาติดต่อวรวรรณาที่ worawora@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: