วันอังคาร, มิถุนายน 12, 2550

รับอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยเด็กเรื้อรังและระยะสุดท้าย

โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ

เครือข่ายพุทธิกา และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตระหนักว่ากลุ่มผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเรื้อรัง หรือเด็กที่กำลังเจ็บป่วยด้วยโรคระยะสุดท้ายในโรงพยาบาล เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการกำลังใจและการช่วยเหลือดูแลจากคนรอบข้าง แม้ว่าโรงพยาบาลจะมีแนวทางการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย ทว่าระบบโรงพยาบาลก็มีภาระในการดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดูแลตอบสนองต่อความทุกข์ของเด็กและครอบครัวได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสภาวะทางจิตใจที่เป็นทุกข์เนื่องจากความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หาย
ด้วยเหตุนี้ทางโครงการจึงอยากเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้บำเพ็ญประโยชน์ โดยสมัครเข้ามาทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัวของพวกเขาผ่านกิจกรรมศิลปะ ซึ่งนอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรในโรงพยาบาลแล้ว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เรียนรู้การการทำบุญรูปแบบใหม่ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมอีกด้วย

กิจกรรมศิลปะเพื่อการเยียวยา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยเด็กอายุระหว่าง 4-16 ปี ซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและกำลังพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จำนวนอาสาสมัคร 15 คน
สถานที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ระยะเวลา 20 สิงหาคม – 20 พฤศจิกายน 2550
คุณสมบัติอาสาสมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ ไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ แต่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และมีภูมิคุ้มกันโรคหัดและสุกใส

ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร
1. เขียนแสดงทัศนะในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ
1. ท่านทราบข่าวโครงการฯ นี้จากที่ใด2. ท่านมีอะไรบันดาลใจให้มาสมัครเป็นอาสาสมัคร
3. มีวิธีการใดบ้างที่ท่านคิดว่าสามารถนำมาใช้ช่วยเหลือเด็กป่วยเรื้อรังหรือป่วยระยะสุดท้ายได้ กรุณาอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ใช้วิธีพูดคุยให้สบายใจ หรือ ซื้อของเล่นมาฝากเพื่อให้เด็กเพลิดเพลิน ฯลฯ ส่งมาที่ pueypier@gmail.com หรือโทรสาร 02-883-0592 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2550 (พิจารณาตามลำดับ) และจะแจ้งชื่อในวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
2. ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2550 และอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วแต่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันหัดและสุกใส จะต้องทำการนัดเจาะเลือดภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และฉีดวัคซีนวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
3. เข้ารับการอบรมวันที่ 4-6 สิงหาคม 2550 (3 วัน 2 คืน ค้างแรมนอกสถานที่)
4. อาสาสมัครจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยเด็ก อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง อย่างต่อเนื่อง
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับแพทย์ที่ปรึกษา เดือนละสองครั้งๆ ละ 15-20 นาที ในบ่ายวันอังคารหรือพุธ
6. สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน (Meeting อาสาสมัคร) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550

ติดต่อสอบถาม: เครือข่ายพุทธิกา 90 ซอยอยู่ออมสิน ถนนจรัลสนิทวงศ์ 40 เขตบางพลัด กทม 10700 โทรศัพท์: 02-883-0592 และ 085-919-7616

ไม่มีความคิดเห็น: