วันศุกร์, เมษายน 04, 2551

เสวนาเรื่อง“สังคมสร้างสรรค์ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างไร”

ราชวิถีฟอรั่ม เวทีภาคประชาสังคม
เสวนาเรื่อง“สังคมสร้างสรรค์ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างไร”
13.00-17.00 น. วันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551
ชั้น 3 ตึก60ปี บ้านราชวิถี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ราชวิถีฟอรั่ม เป็นการสร้างกลุ่มวงสนทนาสร้างสรรสังคม ในประเด็นต่างๆ และเป็นการสร้างพี้นที่ เครื่องมือ และหนทางที่จะร่วมกัน สร้าง “ต้นธารแห่งความเข้าใจ และ ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม และภาครัฐ” สู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืนจากฐาน
หน่วยย่อยขององค์กรตนเอง

สำหรับวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 13.00-17.00 น. เวทีราชวิถีฟอรั่ม หัวข้อ“สังคมสร้างสรรค์ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างไร” หวังจะเป็นเวทีเสวนา เพื่อค้นหาแนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินกลยุทธ์ทางการสื่อสารและ
การตลาดที่สร้างคุณค่าต่อสังคม และ ร่วมสร้างทางเลือกที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาค
ประชาสังคมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ องค์กรประชาสังคม และภาครัฐในการพัฒนาสังคมของประเทศ
ไทยให้สร้างสรรค์อย่างไร ตลอดจนเกิดการสร้างความเข้าใจในการพัฒนางานด้านสื่อสาร
รณรงค์ และการเชื่อมโยงทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ ร่วมระดมความเห็นร่วมกันจาก
นักวิชาการ ผู้ที่มีประสบการณ์เคยทำงานกับภาคธุรกิจ และภาคธุรกิจมาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ร่วมกัน

กำหนดการ
12.30 ลงทะเบียน
13.00 กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน
13.10 กล่าวแนะนำผู้ร่วมบรรยาย
13.20-15.00 สถานการณ์การสื่อสารการตลาดและการสื่อสารในสังคมไทย
1. ผศ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ. ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 กรณีศึกษา : การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องความสะอาดของคนไทย “อะ อะ ... ตาวิเศษเห็นนะ” คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย
15.00 พัก
15.30-17.00 เวทีระดมความเห็น—“สังคมสร้างสรรค์ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอย่างไร”
ดำเนินรายการ โดยคุณมาโนช พุฒตาล นักจัดรายการวิทยุ และนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
17.00 กล่าวปิดรายการ

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณ ปารีณา 081-657-3520 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่นั่งยืน

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ค่ะ

The Network (Thailand)