วันอังคาร, พฤษภาคม 26, 2552

เยียวยาผู้ดูแลผู้ป่วย (Caring the Careers)

เยียวยาผู้ดูแลผู้ป่วย 1 (Caring the Careers 1)
ครั้งที่ 1 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-17.00 น.
ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00-17.00 น.
สถานที่ ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา เจริญนคร 20-22

การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอาจถือเป็นวิกฤต แต่ก็อาจเป็นโอกาสสำหรับการเรียนรู้ความหมายของชีวิต การคลี่คลายความสัมพันธ์ ไปจนถึงการยกระดับจิตวิญญาณ
แต่เรามักพบว่าบนเส้นทางของการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะประคับประคองตนให้มีความสุขและเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ ผู้ดูแลผู้ป่วยจึงเป็นอีกผู้หนึ่งที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแลไม่แพ้ตัวผู้ป่วยเอง เพื่อให้มีพลังสร้างคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ที่ดีจากความเจ็บป่วย

ขอเชิญชวนผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจ ปล่อยวางภาระหน้าที่ลงชั่วคราว ปลดปล่อยความทุกข์ความเครียด เปิดพื้นที่ให้ตนเองได้สงบ ผ่อนคลาย และมาร่วมมอบของขวัญให้ตนเองด้วยการหันหลับมาทบทวนคุณค่าภายในสิ่งที่กำลังทำอยู่ ฟื้นฟูพลังที่ถดถอย และเติมกำลังใจให้กันและกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกัลยาณมิตร การภาวนา การเคลื่อนไหว ศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยให้เข้าถึงความสุข สงบ และสันติภายใน เพื่อคืนกลับความสมดุลภายในและเสริมสร้างพลังในการดูแลผู้ป่วยอย่างสร้างสรรค์ต่อไป

วิทยากร วรรณา จารุสมบูรณ์ และคณะ (จากโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ)

รับสมัคร จำนวน 30 ท่าน (เหมาะกับผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป)

บริจาค ครั้งละ 1,000 บาท (ไม่ร่วมค่าอาหารกลางวัน) โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย เลขที่ 157-1-17074-3 และแฟกซ์สลิบใบโอนเงินพร้อมชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ระบุว่าสมัครอบรมเยียวผู้ดูแลผู้ป่วยครั้งใด มาที่โทรสาร 02-883-0592

สอบถาม เครือข่ายพุทธิกา ณพร นัยสันทัด
02-883-0592, 02-886-9881, 085-917-7264

กำหนดการ
วันแรก 09.00-10.00 น. ทำความรู้จัก
10.00-10.15 น. อาหารว่าง
10.15-12.00 น. พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องความคาดหวัง
12.00-13.15 น. อาหารกลางวัน
13.15-13.45 น. กิจกรรมผ่อนคลาย
13.45-15.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
15.30-15.45 น. อาหารว่าง
15.45-17.00 น. กิจกรรม The letter

วันที่สอง 09.00-10.00 น. Body movement
10.00-10.15 น. อาหารว่าง
10.15-12.00 น. คลี่คลายปัญหาในการดูแลผู้ป่วย
12.00-13.15 น. อาหารกลางวัน
13.15-13.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์
13.30-15.30 น. ภาวนาผ่านศิลปะลายเส้น
15.30-15.45 น. อาหารว่าง
15.45-17.00 น. โปสการ์ดสื่อรักจากใจ

หมายเหตุ: กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดย เครือข่ายพุทธิการ่วมกับเสมสิกขาลัย

ไม่มีความคิดเห็น: