วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 22, 2551

วิธีชนะความตาย: มิติทางสังคมปัจจุบัน

สัมมนาวิชาการ
เรื่อง วิธีชนะความตาย: มิติทางสังคมปัจจุบัน
สาขาวิชาชีวิตและความตาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ หอประชุมวัดศรีสุดาราม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
---------------
เวลา ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๑๐ น. พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย ประธานในพิธี จุดเทียนธูป และนำบูชาพระรัตนตรัย
เวลา๐๙.๐๐-๐๙.๑๐น. พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน
เวลา ๐๙.๑๐-๑๐.๓๐ น. พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง-
กรณราชวิทยาลัย เปิดงาน และปาฐกถานำเรื่อง“การชนะความตาย”
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “วิธีชนะความตาย: มิติทางสังคมปัจจุบัน”
ผู้ร่วมอภิปราย ๑) พระมหาสมจินต์ สมฺมาปญฺโญ รศ.ดร.
๒) พระอาจารย์ดุษฎี เมธงฺกโร
๓) รศ.ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ
๔) คุณหมอเขียว (อาจารย์ใจเพชร มีทรัพย์)
ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองบริสุทธิ์
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. บรรยาย/กิจกรรมพิเศษ จัดเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ เรื่อง “แด่เธอผู้รู้สึกตัวกับโยคะวิถีและเกมส์แห่งสติ” (คุณธนวัชร์ เกตน์วิมุต)
กลุ่มที่ ๒ เรื่อง “การให้คำปรึกษาทางสุขภาพตามแนวธรรมชาติบำบัด” (คุณเพียงพร ลาภคล้อยมา)
กลุ่มที่ ๓ เรื่อง “จิตวิวัฒน์” (สมาชิกกลุ่มจิตวิวัฒน์)
กลุ่มที่ ๔ เรื่อง “ประสบการณ์ชนะความตาย” (คณะเครือข่ายพุทธิกา)
กลุ่มที่ ๕ เรื่อง “ชีวิต-สังคมกับทางเลือกใหม่” (มูลนิธิพุทธฉือจี้ )
กลุ่มที่ ๖ เรื่อง “ถอดรหัสวิถีสุขภาพองค์รวมเพื่อชนะความตาย” (หมอเขียว ใจเพชร)
กลุ่มที่ ๗ เรื่อง “ช่วยคนเจ็บ เก็บคนตาย” (มูลนิธิปอเต็กตึ้ง)
เวลา ๑๖.๓๐ น. พระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สรุปและกล่าวปิดงาน

Email: LifeandDeath.MCU@gmail.com
แฟกซ์: ๐๒-๒๘๘ ๑๐๗๘

ไม่มีความคิดเห็น: