วันศุกร์, พฤษภาคม 30, 2551

บรรยาย "การปฏิบัติตาราในระดับสมมติและปรมัตถ์"

มูลนิธิพันดาราขอเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

"การปฏิบัติตาราในระดับสมมติและปรมัตถ์"

World Buddhist University สวนเบญจศิริ ถนนสุขุมวิท

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2551 เวลา 12.00-13.30 น.


โดย รศ.ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ (ประธานมูลนิธิพันดารา)


ตารา พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาทรงเป็นที่เคารพบูชาและมีการปฏิบัติสืบเนื่อง

จนถึงปัจจุบันในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมในสายพุทธทิเบตทั้งในทิเบตและดินแดนอื่นๆ ธารณีสิบพยางค์ของพระองค์มักได้ยินสวดกันอยู่เสมอใน

หมู่ผู้บูชาพระองค์ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นชายหรือหญิง มีการศึกษาหรือไม่ก็ตาม


พรของพระองค์ได้รับการเน้นเป็นพิเศษในยุคสมัยนี้ที่มนุษย์ประสบภัยพิบัติจากสงคราม โรคภัยไข้เจ็บ ภัยธรรมชาติ ความขัดแย้งและจิตที่สับสนเศร้าหมอง การปฏิบัติตาราได้รับความนิยมแพร่หลายจนทำให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมจำนวนมากทั่วโลกที่อุทิศให้พระองค์เป็นพิเศษ


ตาราคือความเป็นจริงภายนอก (ลักษณะเหมือนเทพ) หรือเป็นผลพวงที่เป็นนามธรรมซึ่งเกิดจากจิตของเราเอง เราจะเข้าใจตาราจากมุมมองสมมติและปรมัตถ์ได้อย่างไร การปฏิบัติตาราขจัดความกลัวและอารมณ์บ่อนทำลาย เตรียมผู้ปฏิบัติธรรมสำหรับความตายที่จะมาเยือนและนำไปสู่การเข้าถึงความรู้แจ้งในระดับสูงสุดอย่างไร


การบรรยายนี้จะให้คำตอบต่อคำถามเหล่านี้จากมุมมองของผู้ปฏิบัติพุทธวัชรยานในบริบทเถรวาทสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรยาย สถานที่ และแผนที่ ได้ที่

The World Buddhist University Centre โทร : 66 (0) 2-2580369 - 73

หรือที่ www.wb-university.org/?do=contact และ www.wb-university.org/

ไม่มีความคิดเห็น: