วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 16, 2549

สื่อดีมีสุข


โครงการ“สื่อสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิญญาณ”

ปัจจุบันบุคคลากรในวงการสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ(ปัญญา)มากขึ้น จะเห็นได้จากการที่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เนต หนังสือ รายการโทรทัศน์ ละคร หรือ ภาพยนตร์ นำเสนอ เนื้อหา เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งนี้มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ความสุข สงบในสังคมได้อย่างมาก

แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงริเริ่มโครงการ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” เพื่อให้บุคลากรสื่อที่สนใจในมิติสุขภาวะทางจิตวิญญาณได้มีเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ทำกิจกรรมที่เป็นช่องทางส่งเสริมสุขภาวะทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ(ปัญญาญาณ) เช่น วิถีโยคะเพื่อสุขภาพใจ-กาย ศิลปะและดนตรีเพื่อการพัฒนาใจ-กาย การทำงานอาสาสมัคร วิปัสสนากัมมัฏฐานและปฏิบัติธรรม เป็นต้น

กิจกรรมต่างๆในโครงการ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” มีดังนี้


ธันวาคม เดือนแห่งชีวิตวิถีโยคะ

โยคะเป็นวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพใจและกาย เพื่อปูทางสู่การเข้าถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
(องค์กรสนับสนุนการจัดกิจกรรม สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน )


มกราคม เดือนของมณฑลแห่งพลัง สุนทรียสนทนาและสักขีพยาน

เราจะไปเยี่ยมเยือนสถาบันขวัญเมืองที่เชียงราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมณฑลแห่งพลังและสุนทรียสนทนา ซึ่งนำโดย วิศิษฐ์ วังวิญญู และ ณัฐฬส วังวิญญู ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสกิจกรรมที่เป็นขุมพลังแห่งชีวิตของแต่ละคน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในองค์กรการสื่อสารจะได้เรียนรู้แนวทางการสื่อสาร เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การสนทนาเพื่อสันติและความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
(องค์กรสนับสนุนการจัดกิจกรรม สถาบันขวัญเมือง เชียงราย)


กุมภาพันธ์ ผ่อนพักใจ-กายอย่างลึกซึ้งด้วยดนตรี

ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการเล่น หรือการฟัง สามารถช่วยให้เราเข้าถึงบ่อน้ำแห่งความสุข ความสงบ และปัญญาได้ ปรีชา เรืองวิชาธร แห่งเสมสิกขาลัย จะนำเสนอวิธีการที่เราจะใช้ความงามตามธรรมชาติของเสียงดนตรี มาเห่กล่อมจิตใจเราให้สัมผัสความสุข สงบ และการผ่อนพักอย่างลึกซึ้ง
(องค์กรสนับสนุนการจัดกิจกรรม เสมสิกขาลัย)


มีนาคม ศิลปะจากใจ
อดิศร จันทรสุข แห่งสถาบันอาศรมศิลป์ จะมาเสนอกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นหนทางสู่สุขภาวะทางจิตวิญญาณ ผ่านการทำงานทางศิลปะ ได้เสพความงามและสุนทรียภาพที่กลั่นออกมาจากใจของตน นอกจากนั้นเราอาจร่วมกันเดินสติบนชายหาด หรือเล่นน้ำกลางแสงจันทร์


เมษายน เดือนแห่งจิตอาสาพาสุข

เราจะเชื้อเชิญเพื่อนสื่อเดินทางร่วมกันไปจังหวัดชัยภูมิเพื่อช่วยกันย่ำดิน ก่อกำแพง สร้างศาลาดินให้เด็กๆที่นั่นได้หลบร้อนระหว่างวัน นอกจากการงานอันเลอะเทอะน่าสนุกนี้ เราอาจจะได้มีโอกาสเที่ยวชมนก โดยการนำทางของเด็กๆชาวชมรมดูนก และยามค่ำคืน ฟ้าเปิด เราอาจได้นอนดูดาวกันด้วย
(องค์กรสนับสนุนการจัดกิจกรรม budpage.com )


โครงการได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ไม่มีความคิดเห็น: