วันพุธ, กุมภาพันธ์ 22, 2549

สุขภาวะทางจิตวิญญาณกับการแพทย์
ใครสนใจเรื่องการเจ็บ การตายอย่างมีความสุข มีความหมาย ลองไปงานนี้ดูนะค่ะ
เวทีสาธารณะเรื่อง “สุขภาวะทางจิตวิญญาณกับการแพทย์”
วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ห้องประชุม ๓๐๔ ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กล่าวเปิดงาน และชี้แจงที่มาของการจัดงาน
โดย นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการเวชจริยศาสตร์โดย นายสรยุทธ รัตนพจนารถ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ


๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. สนทนาเรื่อง แนวคิดจิตวิญญาณกับวิทยาศาสตร์การแพทย์: จุดร่วม/จุดต่าง
โดย สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชิต เปานิล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ อภิปรายเรื่อง แนวทางการส่งเสริมมิติทางจิตวิญญาณและการแพทย์แบบองค์รวม
- มิติจิตวิญญาณกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
โดย นพ.โรจน์รุ่ง สุวรรณสุทธิ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- มิติจิตวิญญาณกับการอภิบาลผู้ป่วย
โดย ทัศนีย์ ทองประทีป วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
- มิติจิตวิญญาณกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
โดย นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย
นพ.ชนวัธน์ เทศะวิบุล โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพฯ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐– ๑๓.๔๕ น. ศาสนากับการแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ : เรียนรู้จากองค์กรพุทธฉือจี้
โดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ
๑๓.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. เสวนากลุ่มย่อย การขับเคลื่อนสุขภาวะจิตวิญญาณ แบ่งเป็น ๔ กลุ่มย่อย
(๑) การแพทย์ทางเลือกกับมิติจิตวิญญาณ
วิทยากรนำ : นายยงศักดิ์ ตันติปิฏก สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
(๒) การผสมผสานมิติจิตวิญญาณในระบบโรงพยาบาล
วิทยากรนำ : อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(๓) การฟื้นฟูทางจิตวิญญาณกับผู้ติดยา
วิทยากรนำ : นพ.พิชัย แสงชาญชัย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
(๔) การพัฒนาหลักสูตรแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
วิทยากรนำ : นพ.สกนธ์ สิงหะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- นำเสนอกลุ่มใหญ่
ดำเนินรายการโดย
นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างกลุ่มย่อย)
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สะท้อนความเห็นจากการประชุม : มุมมองจากสหวิทยาการ
โดย สุวรรณา สถาอานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุมพล พูลภัทรชีวิน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
๑๖.๓๐ น. ปิดการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: